Love & Regler

Love & Regler m. m.


Vedtægter:


§ 1.

Marstal Håndboldklub er stiftet den 9. februar 1989 med hjemsted i Ærø Kommune, Region Syddanmark


§ 2.

Formålet er ved håndbold, motionsdyrkning og andre former for idræt, samt tværfaglige arrangementer at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§ 3.

Marstal Håndboldklub er tilsluttet Fyns Håndbold Forbund og DGI.


§ 4.

Som aktivt medlem optages enhver person, barn som voksen, der vedkender sig vedtægterne. Medlemmer, der er stillet i bero, skal betale et passivt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Beløbet kan højst udgøre halvdelen af indmeldelsesgebyret. I denne periode betragtes medlemmet som passivt.


§ 5.

Marstal Håndboldklub ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer (+2 suppleanter), hvoraf de 3 skal være myndige. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Lige år afgår 2 medlemmer og ulige år 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og næstformand.


§ 6.

Ingen hæfter personligt for indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Intet medlem har nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtigelse, ej heller krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Køb eller salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.


§ 7.

Marstal Håndboldklubs øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse sker i Ærø Ugeavis, eller andet lokal Avis. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.


§ 8.

På generalforsamlingen har hvert aktivt og passivt medlem, som er fyldt 16 år, én stemme. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, eller skriftligt såfremt 1 medlem ønsker det.  Stemmeret har alle, der har betalt kontingent samt trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


§ 9.

Udmeldelse af Marstal Håndboldklub skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel, således at udmeldelse sker med udgangen af en måned. Medlemmer med 3 mdrs. Restance kan ekskluderes af klubben og skal ske ved evt. opstart atter betale indmeldelsesgebyr samt restancekontingent.


§ 10.

DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand ulige årstal
 7. Valg af kasserer lige årstal
 8. Valg af den øvrige bestyrelse 3 medlemmer, hvoraf 1 vælges i lige årstal og 2 i ulige årstal
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 bilagskontrollanter
 11. Eventuelt


§ 11.

Vedtægtsændringer kan ske på klubbens ordinære generalforsamling eller på en lovlig indvarslet ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer skal vedtages af 2/3 dele af de fremmødte stemmer, som endvidere skal udgøre mindst 35 % af klubbens stemmeberettede medlemstal.


§ 12.

Marstal Håndboldklub kan opløses, når 2/3 dele af de fremmødte stemmeberettigede går ind for dette ved to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.


§ 13.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 25 % af alle stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver dette. Ligeledes kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§ 14.

Eksklusion af et medlem kan ske, såfremt medlemmet modarbejder klubbens arbejde. eller ved sin opførsel skader klubbens renomme` i en sådan grad, at bestyrelsen finder medlemmet uegnet til fortsat medlemskab. Efter samtale med vedkommende kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Medlemmet har ret til at få eksklusionen forelagt den følgende generalforsamling, som afgør eksklusionen.

Medlemmet har taleret under behandlingen af dette punkt på dagsordenen.


§ 15.

Marstal Håndboldklub tegnes af formanden, kassereren og et medlem af bestyrelsen.


§ 16.

Marstal Håndboldklubs regnskabsår går fra 1.januar til 31.december. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for bestyrelsen inden generalforsamlingen.


§ 17.

I tilfælde af Marstal Håndboldklubs opløsning stilles eventuel formue i bero for en periode på 5 år. Såfremt klubben ikke i denne periode bliver gen opstartet tilfalder formuen og Matrialer Marstal by og Sogns Sports og Idrætsforeninger til ligelig fordeling.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. februar 1989

og med tilføjelser og rettelser på den ordinære generalforsamling

den 26. april 1990, den 11. april 1991, den 18. februar 1992, den 28. februar 1995 den 24.2.2006,d.27.3.2015 og d.09/07-2020


Retningslinier for alle aktive og passive i MH89:

 

Træning:

1. Efter træning skal træneren se efter at omklædningsrummene er pæne og ryddelige.

2. Brug af harpiks på vandbasis er tilladt, og skal opbevares i harpiksbeholderne.

3. 1/10 afleveres en spillerliste med navn, bopæl, og fødselsår osv. til kasseren.

Ved nye ind/udmeldelser i løbet af året afleveres dette ligeså på skrift senest 8 dage efter ankomst.

 

Rejser/Kampe:

1. MH89`s trænere og ledere skal foregå som et godt eksempel overfor spillerne ved en god og sportslig optræden på banen og under rejser.

2. Ved rejser og træning med ungdomshold, må der ikke nydes øl eller spiritus.

3. Under rejser skal træneren sørge for at man ikke generer andre medrejsende med råben og skrigen, og løbende rundt på færgen.

4. Alt papir og affald m.m skal være ryddet af bordene når man forlader færgen / bussen.

5. Træneren aftaler med spillerne om tøjvask på skift. Tøjet skal vaskes samlet som sæt.

6. Lad så vidt muligt fast tøjnr. Følge samme spiller,hvilket gør det nemt igen at finde manglende tøjsæt.

 

Flytning af kampe:

Træneren skal selv aftale ny spilledag og tid for evt. flytning med modstander Forening.

Herefter henvender træneren sig til formand som så vil sørge for det rent praktiske.

 

Kampe skal være flyttet senest 4 uger før den oprindelige kampdag.

 

Rekvisitter:

Matrialekisterne bedes efterset af træneren ved endt træning.

(bolde, overtrækstrøjer, kegler m.m) lægges på rette plads.

Ved mangler og lign.henvender man sig til formanden.Bestyrelsen

 
Busselskab som benyttes til kampene på Fyn:

 

Bergholdt tlf. 62 51 14 55


unsplash